More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  คนว่างงานรีบไป Job Expo Thailand

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  :  คุณสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  ตำแหน่ง   :  อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

  “อ.พรชัย” ยังเชื่อจะมีการแก้รธน.แน่

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : รศ.พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง   : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  “วรวรรณ”วอนเปิดพื้นที่ตรงกลาง ความคิดทางการเมือง

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ตำแหน่ง   : อดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

  นักรัฐศาสตร์ชี้แนวโน้มร่างแก้ไขรธน.อาจถูกคว่ำ!

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

  ปูดทุจริตบัตรทองรพ.-คลีนิคสวมสิทธิ์และแก้ไขข้อมูลเบิกจ่าย

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : คุณนิมิตร์ เทียนอุดม ตำแหน่ง   : กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะ อนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง