More

  สนามข่าว 101

  Hosted by

  Various

  03/04/63 เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ – รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

  สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา ตำแหน่ง : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ประเด็น : มุมมองต่อการประกาศเคอร์ฟิว / เงินเยียวยาของรัฐบาล

  กขค.จับตาธุรกิจเดลิเวอรี่ (Delivery)

  สัมภาษณ์ : ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ตำแหน่ง : ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ประเด็น : กรณีผู้ให้บริการส่งอาหารถึงบ้านที่มีพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าไม่เป็นธรรม

  ธุรกิจโรงแรมโอด… ภาครัฐไม่เหลียวแล

  สมาคมโรงแรมไทย ขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ลูกจ้างของโรงแรมที่ว่างงานจากโรคโควิด-19 ไม่ได้รับการเหลียวแลใดๆ แถมยังอยู่นอกเงื่อนไขประกันสังคม