คมนาคมเทงบกว่า 6 พันล้านบาทขยายถนนสู่อุทัยธานี !?

0
505

คมนาคม ดันโครงการพัฒนาโครงข่าย ทางหลวงในจังหวัดอุทัยธานี 4 โครงการรวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างอุทัยธานี จำนวน 4 โครงการ เป็นส่วนของกรมทางหลวง ได้แก่ โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 333  อ.หนองฉาง – อุทัยธานี ระยะทาง 17.97 กิโลเมตร ได้รับงบประมาณปี 2564 รวมทั้งโครงข่ายทางหลวงของจังหวัดอุทัยธานีในอนาคตกว่า 4 โครงการรวม 136.25 กิโลเมตร เป็นงบประมาณสูงถึง 5,510 ล้านบาท

ส่วนกรมทางหลวงชนบท มีแผนจะก่อสร้างทาง บำรุงรักษาทาง และเพิ่มความปลอดภันทางถนน รวม 93 โครงการ วงเงิน 434.76 ล้านบาท

ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนด้วยการนำยางพาราที่ปลูกในท้องถิ่น มาผลิตอุปกรณ์ด้านการจราจร ได้แก่ หลักนำทางยางธรรมชาติ และ ยางแผ่นครอบแบริเออร์ ช่วยลดแรงกระแทก และ ลดความสูญเสีย ที่อุทัยธานี นำร่องบริเวณทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ – ท่าซุง กิโลเมตรที่ 7+525 – 7+725 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่กำกับคุณภาพในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการจราจร และ อำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา พร้อมทั้งคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้เป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐาน และราคาตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด