More

  pppiiikk

  986 episodes

  อีจันกับที่ดินอลเวงที่จังหวัดชลบุรี

  รายการ“แชร์กันสนั่นเมือง”วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563ดำเนินรานการโดย คุณอัจฉราวรรณ ลัคนทิน–คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์

  วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ว่าด้วยเรื่องขยะอันตรายกับปีโควิด 19

  รายการ “ลั่นกลองร้องทุกข์”ดำเนินรายการโดย : คุณพัฒน์พงศ์ สำเนียงเสนาะวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563

  นายกฯอยู่บ้านฟรีต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่?

  รายการ Money Makeover     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศินวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  นักวิชาการแนะรัฐสวัสดิการจะช่วยลดคอร์รัปชั่นระดับล่าง

  รายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  อ.วันวิชิตเสนอแนวคิดปรับเกณฑ์บ้านรับรองนายกฯ

  รายการ สนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : ผศ.วันวิชิต  บุญโปร่ง ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต