More

  punuq

  674 episodes

  อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท

  สัมภาษณ์  :ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา   ตำแหน่ง   :คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเด็น    : อธิบายชุดตรวจสอบไวรัสโควิค19 ราคาไม่ถึง 500 บาท ( กำลังพัฒนาการผลิต )               :...

  “’ทรัมป์’ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  ช่วงโต๊ะข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ : คุณพิรุณ จิตภิรมย์ ตำแหน่ง : อดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ประเด็น :“'ทรัมป์'ยังไม่ใช้เคอร์ฟิวคุมโรคระบาด แต่ขอความร่วมมือ”

  วิเคราะห์โอกาสและความล้มเหลวทางการเมือง

  สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ตำแหน่ง   :นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ประเด็น    :วิเคราะห์โอกาสและความล้มเหลวทางการเมือง ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ