More

  วิเคราะห์โอกาสและความล้มเหลวทางการเมือง

  สัมภาษณ์  :รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

  ตำแหน่ง   :นักวิชาการด้านนิติศาสตร์

  ประเด็น    :วิเคราะห์โอกาสและความล้มเหลวทางการเมือง ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ