More

  pppiiikk

  1062 episodes

  เตือนนักวิ่งในสวนสาธารณะควรห่างกัน 2เมตร

  รายการสนามข่าว 101ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์  : นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์      ตำแหน่ง   : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  สตาร์ทอัพใดจะอยู่หรือไปในยุคโควิด-19?

  รายการ 101Morning Call With Varin Sachdevดำเนินรายการโดย:คุณวารินทร์ สัจเดววันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัมภาษณ์ : ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA