More

  ปรากฏการณ์ หลงหาย ในฝูงชน

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์   

  ตำแหน่ง   : อาจารย์ประจำคณะนักสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ