More

  ข่าวปักหมุด 101 Radio

  Hosted by

  คุณกาญจนา นิยต์เมธา และ คุณนภา ศรประสิทธิ์

  เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับเงินเยียวยา 5พันบาท

  สาวช่างเสริมสวย จากยะลา โชคดีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเยียวยา 5 พันบาท 6 เดือน เตรียมเก็บเงินไว้ใช้จ่ายยามยากยุคโควิด

  เบรก 1 : ช่วงฐปนีย์update // อัพเดตสถานการณ์ โควิด-19 // สัมภาษณ์ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5000 บาท

  ช่วงฐปนีย์update อัพเดตสถานการณ์ โควิด-19 สัมภาษณ์ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5000 บาท - คุณอัง - สัมภาษณ์ : คุณยุวพร เกษมสถิตวงศ์

  เบรก 2 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงตามต่อกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย / ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ - มาตรการธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้า ช่วงวิกฤตโควิด-19

  เบรก 1 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงคุยกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย