More

  2 ใน 5 คำทำนายเปลี่ยนโลก

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์   : ดร.ปิยศักดิ์  มานะสันต์

  ตำแหน่ง    : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุนสายงานวิจัย ธ.ไทยพาณิชย์

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ