More

    นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า และมาตรการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

    นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า และมาตรการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ