More

  เปิดทรัพย์สินรอการขาย NPA ของ SAM

  รายการ Money Makeover     
  ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน
  วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : คุณชวลิต พูลพิพัฒน์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ ส่งเสริมกิจกรรมการขาย                

  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (SAM)

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ