More

    รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงกรณี ครม. เห็นชอบปรับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก ประกอบด้วย มาตรา 301 และมาตรา 305

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ