More

  จากความเชื่อสู่ความจริงของ “ไอ้ไข่”

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม

  ตำแหน่ง   : อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

  ( เจ้าของ งานวิจัย เรื่อง พุทธ:ไสย ไอ้ไข่วัดเจดีย์กับกระบวนการกลายเป็นสืนค้า )

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ