More

  “หมอศิริราช” เอาอยู่ไม่ห่วงนักท่องเที่ยวSTV

  รายการ สนามข่าว 101
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี
  วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์  : ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

  ตำแหน่ง   : หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช

                  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ