More

    วงการไอทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรนา

    คุณพันธุ์ทิตต์ เผย เมื่อจีนกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโคโรนารวมไปถึงฐานการผลิตสินค้าไอทีส่วนใหญ่อยู่ในจีน จึงทำให้วงการไอทีได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะเนื่องจากอาจจะต้องมีการปิดโรงงานและจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดในไม่ช้า

    คลิปที่เกี่ยวข้อง

    คลิปแนะนำ