More

  Tag:รายการย้อนหลัง

  เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์: คุณ สุชาติ ชมกลิ่น

  "ลั่นกลองร้องทุกข์" สัมภาษณ์: คุณ สุชาติ ชมกลิ่น ตำแหน่ง : ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ / ประเด็น : “บิ๊กป้อม”กำชับ ส.ส.พลังประชารัฐ ต้องช่วยประชาชนลดผลกระทบจากโควิด-19

  Money Makeover : 06-04-63 เบรกที่ 1 โลกหลังโควิด – Post Covid World (ตอนที่2)

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 - 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563     

  Money Makeover : 06-04-63 เบรกที่ 1 โลกหลังโควิด – Post Covid World (ตอนที่1)

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 - 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563                                             

  เบรก 2 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงตามต่อกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย / ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ - มาตรการธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้า ช่วงวิกฤตโควิด-19

  เบรก 1 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงคุยกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย

  06/04/63 เบรกที่ 2 : อัพเดตข่าวเศรษฐกิจ

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน เวลา 09.00-10.00น.ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันจันทร์ที่ 6  เมษายน พ.ศ. 2563

  06/04/63 เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

  สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประเด็น: - มาตรการแบงค์ชาติ -ราคาน้ำมัน -luckin coffee

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ – คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

  สัมภาษณ์   : คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ตำแหน่ง    : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเด็น    : จำเป็นหรือไม่ ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับสู้โควิด

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร

  สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร  ตำแหน่ง  :อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้างานโรคติดเชื้อกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีประเด็น  : ประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด-19   // ความสำคัญของ”พลาสมา”ของผู้ที่หายจากโรค COVID-19

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 2

  รายการสนามข่าว 101 เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563             

  Popular

  เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์: คุณ สุชาติ ชมกลิ่น

  "ลั่นกลองร้องทุกข์" สัมภาษณ์: คุณ สุชาติ ชมกลิ่น ตำแหน่ง : ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ / ประเด็น : “บิ๊กป้อม”กำชับ ส.ส.พลังประชารัฐ ต้องช่วยประชาชนลดผลกระทบจากโควิด-19

  Money Makeover : 06-04-63 เบรกที่ 1 โลกหลังโควิด – Post Covid World (ตอนที่2)

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 - 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563     

  Money Makeover : 06-04-63 เบรกที่ 1 โลกหลังโควิด – Post Covid World (ตอนที่1)

  รายการMoney Makeoverเวลา11.00 - 12.00 น.     ดำเนินรายการโดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณในบุญ พรวศิน วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563                                             

  เบรก 2 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงตามต่อกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย / ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆ - มาตรการธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้า ช่วงวิกฤตโควิด-19

  เบรก 1 : ช่วงคุยกับฐปนีย์

  ช่วงคุยกับฐปนีย์ - คนไทยในต่างประเทศ รอเดินทางกลับไทย

  06/04/63 เบรกที่ 2 : อัพเดตข่าวเศรษฐกิจ

  รายการพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน เวลา 09.00-10.00น.ดำเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และ คุณอิทธิพล ปานจินดาวันจันทร์ที่ 6  เมษายน พ.ศ. 2563

  06/04/63 เบรกที่ 1 : สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

  สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประเด็น: - มาตรการแบงค์ชาติ -ราคาน้ำมัน -luckin coffee

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ – คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

  สัมภาษณ์   : คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ตำแหน่ง    : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเด็น    : จำเป็นหรือไม่ ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับสู้โควิด

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 3 : สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร

  สัมภาษณ์ :ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร  ตำแหน่ง  :อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้างานโรคติดเชื้อกลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีประเด็น  : ประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด-19   // ความสำคัญของ”พลาสมา”ของผู้ที่หายจากโรค COVID-19

  สนามข่าว101 – 06/04/63 เบรกที่ 2

  รายการสนามข่าว 101 เวลา 07.00-09.00น.ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรีวันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563