More

  nuttaponlee

  46 episodes

  เปิดโผ ครม.ชุดปรองดองของ โจ ไบเดน

  สัมภาษณ์ : คุณบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์   คอลัมนิสต์ข่าวต่างประเทศ

  นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า และมาตรการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

  นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า และมาตรการล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ป.ป.ส.ตอบปมจับยาเค 11.5 ตัน

  สัมภาษณ์  : คุณวิชัย ไชยมงคล ตำแหน่ง   : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.)