More

  เบรกที่ 4 : สัมภาษณ์ รศ.พรชัย เทพปัญญา ประเด็น : วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง

  รายการสนามข่าว 101
  เวลา 07.00-09.00น.
  ดำเนินรายการโดย: คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี

  วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  สัมภาษณ์ : รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา  

  ตำแหน่ง  : นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

  ประเด็น  :  วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง


  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ