More

  เบรก 2 : สัมภาษณ์ ศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ ศาสตราจารย์ภิชาน เชี่ยวชาญด้านแรงงาน

  รายการ 101 องศาข่าว
  คุณรัชนีวรรณ ดวงแก้ว และ คุณธีรยุตร์ สันธากร
  วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  เบรก 2

  -สัมภาษณ์ :ศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์
  ศาสตราจารย์ภิชานและที่ปรึกษาศูนย์แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -ประเด็น  : มุมมองต่อปัญหาการจัดการของระบบประกันสังคม

  –สรุปหุ้นกับคุณภาดล วรรณรัตน์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

  คลิปที่เกี่ยวข้อง

  คลิปแนะนำ